คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทักษะ "วิศวกรสังคม" (Social Engineer)


  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทักษะ "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 28, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา