คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ARU SMART IDOL 2021


  • ขอแสดงความยินดีกับ นายเปรม วรรณศักดิ์ เทียนเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ "MISTER ARU SMART IDOL 2021" นางสาวนางสาวมาลิณี กล่ำอาจ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 "MISS ARU SMART IDOL 2021" ในกิจกรรมการประกวด "ARU SMART IDOL 2021" เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Mar 25, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา