คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษา


  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาคณะ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเกิดทักษะการเรียนรู้ โดยมี อาจารย์สมปราถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก คุณเดือนเพ็ญ สนแย้มและคุณนันทนา ศรีชัยมูล งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน เป็นวิทยากร เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Feb 24, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา

ARU SMART IDOL 2021

Mar 28, 2022

ARU SMART IDOL 2021

Mar 25, 2022