คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ National Conference & Meeting in Astronomy, Space science & Earth science 2022 (NCMAPE 2022) “Amateur Astronomy and Earth Science” ระหว่างวันที่


  • ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ National Conference & Meeting in Astronomy, Space science & Earth science 2022 (NCMAPE 2022) “Amateur Astronomy and Earth Science” ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : admin science

ปรับปรุง : Feb 11, 2022


กิจกรรมคณะ & สาขา

ARU SMART IDOL 2021

Mar 28, 2022

ARU SMART IDOL 2021

Mar 25, 2022