การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตมัธยม