ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

“วันราชภัฏ” และแถลงข่าวรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม