ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง และนักศึกษาหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)” รุ่นที่ 10 จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ท้องถิ่นเสรี : หน้าที่และอำนาจกับความรับผิดชอบในกรอบของกฎหมาย”

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม