ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

“รื่นเริงเถลิงศกสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จุลศักราช 1383”

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม