ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)และประชุมผ่านระบบ Application Zoom

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม