ARU Photo Gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เสวนา “บทบาทของงานสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ อยุธยาเมืองมรดกโลก”

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม