เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่องานให้บริการ ของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ช่วงที่ 1) )