เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายให้บริการกระทรวง ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาส 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม