เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562