เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเว้นการเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562