เอกสาร Online

  • You are here :
  • Home
  • Contents Online
คลิ๊กดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง การยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562