การเสนอชื่อและเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2563