การประเมินคณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดัชนีความโปร่งใส

EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
มีการดำเนินการ

เอกสารหลักฐาน คือ

 1. ....................................
 2. .....................................
ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก :

เอกสาร/หลักฐาน คือ

 1. ....
 2. ....
EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มีการดำเนินการ

เอกสารหลักฐาน คือ

 1. ....................................
 2. .....................................
ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก : ....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

 1. ....
 2. ....
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
มีการดำเนินการ

เอกสารหลักฐาน คือ

 1. ....................................
 2. .....................................

โปรดระบุ Link

 1. ....................................
ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก : ....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

 1. ....
 2. ....
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
มีการดำเนินการ

โปรดระบุ Link

 1. ....................................
ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก : ....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

 1. ....
 2. ....