ภาพกิจกรรม ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสได้ซักซ้อมความเข้าใจ “การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ” คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ร่วมชี้แจงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (317)

...
...
...

...
...
...

...
...