ภาพกิจกรรม ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและจัดทำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุม

...
...
...

...
...
...

...