ข่าวสารสำนักงานอธิการบดี

31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:14:13

โครงการ ERASMUS plus ในยุโรป หลักสูตรทัศนศึกษาระยะสั้น 2 เดือนถึง 6 เดือน ปี 2023

31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:13:40

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022)

18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:07:00

เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอั งกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 1 (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์))

22 ธันวาคม 2565 เวลา 09:35:32

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจสถานการณ์และความต้องการการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10:36:23

เอกสารเทียบโอน 26222099

1 กันยายน 2565 เวลา 09:47:42

438-1ก.ย.65-ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน B1 ครั้งที่ 6 งบปี65

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:54:19

เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษา หรือบัณฑิตที่ถือบัตรนักศึกษาที่หมดอายุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (1)

30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:25:39

เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษสำหรับนิสิตนักศึกษา หรือบัณฑิตที่ถือบัตรนักศึกษาที่หมดอายุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

29 กันยายน 2564 เวลา 11:45:30

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างงานและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 5/2564

27 กันยายน 2564 เวลา 12:23:05

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 5/2564

17 กันยายน 2564 เวลา 16:07:18

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ครั้งที่ 5/2564

13 สิงหาคม 2564 เวลา 10:48:01

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน The 4th International Academic and Cultural Exchange 2021 (Online)

24 มิถุนายน 2564 เวลา 16:16:21

การเปิดรับคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2564

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:51:16

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:50:53

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวด Product Champion

22 เมษายน 2564 เวลา 10:15:00

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน International Education Fair 2021

22 เมษายน 2564 เวลา 10:13:50

สป.อว.ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอิตาลีที่ได้รับการรับรองวิทยะฐานะ

20 เมษายน 2564 เวลา 13:28:52

แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาณการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9)

19 มีนาคม 2564 เวลา 15:41:09

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ครั้งที่ 4/2564

19 มีนาคม 2564 เวลา 10:14:55

ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 20 (1 Pages)