ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


กำหนดการ
1. วันที่ 15-17 กันยายน 2566 ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคนกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าระบบ
ที่ https://forms.gle/VYvdzTSfxk5EABYw8

2. วันที่ 15 - 22 กันยายน 2566 ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคณะ ทุกสาขา เข้าไลน์กลุ่ม ดังนี้

3. วันที่ 15 - 22 กันยายน 2566 ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อแสดงให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กันยายน 2566

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมหน้าปก คำนำ สารบัญ) ประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 23-24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

4. การสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์/Application Line/โทรศัพท์
วัน เดือน ปี เวลา การสอบสัมภาษณ์
23 กันยายน 2566 09.00-12.00 น. สาขาวิชาลำดับที่ 1
23 กันยายน 2566 13.00-15.00 น. สาขาวิชาลำดับที่ 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการนัดหมายผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จึงขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมสำหรับการรับการสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาตามประกาศนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1. คณะครุศาสตร์
     - 1524 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย ตรวจสอบรายชื่อ
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - 2249 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาตรวจสอบรายชื่อ
     - 2250 สาขาวิชาศิลปศึกษาตรวจสอบรายชื่อ
     - 2215 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นตรวจสอบรายชื่อ
     - 2203 สาขาวิชาภาษาอังกฤษตรวจสอบรายชื่อ
     - 2209 สาขาวิชาภาษาไทยตรวจสอบรายชื่อ
     - 2240 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมตรวจสอบรายชื่อ
     - 2206 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ
     - 2247 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อ
     - 2246 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลตรวจสอบรายชื่อ
     - 2228 สาขาวิชานิติศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ
     - 2248 สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ตรวจสอบรายชื่อ
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - 3234 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาฟิสิกส์)ตรวจสอบรายชื่อ
     - 3235 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาเคมี)ตรวจสอบรายชื่อ
     - 3236 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา)ตรวจสอบรายชื่อ
     - 3232 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ตรวจสอบรายชื่อ
     - 3211 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบรายชื่อ
     - 3226 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ
     - 3201 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ
     - 3206 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบรายชื่อ
     - 3225 สาขาวิชาจุลชีววิทยาตรวจสอบรายชื่อ
     - 3233 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารตรวจสอบรายชื่อ
     - 3237 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ตรวจสอบรายชื่อ
     - 3202 สาขาวิชาเคมีตรวจสอบรายชื่อ
     - 3219 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตรวจสอบรายชื่อ
     - 3401 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี (หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา)ตรวจสอบรายชื่อ
     - 3231 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ
     - 3230 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปีตรวจสอบรายชื่อ
     - 3224 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปีตรวจสอบรายชื่อ
     - 3322 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน)ตรวจสอบรายชื่อ
4. คณะวิทยาการจัดการ
     - 4214 สาขาวิชาการบัญชีตรวจสอบรายชื่อ
     - 4246 สาขาวิชาการท่องเที่ยวตรวจสอบรายชื่อ
     - 4232 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบรายชื่อ
     - 4234 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตรวจสอบรายชื่อ
     - 4230 สาขาวิชาการจัดการตรวจสอบรายชื่อ
     - 4263 สาขาวิชาการตลาด (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง)ตรวจสอบรายชื่อ
     - 4264 สาขาวิชาการตลาด (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง)ตรวจสอบรายชื่อ
     - 4262 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนตรวจสอบรายชื่อ
     - 4259 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตรวจสอบรายชื่อ