ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:29:04

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

31 มกราคม 2565 เวลา 16:26:02

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มกราคม 2565 เวลา 11:22:31

แบบคำขอ Pass Code ระบบกิจกรรมนักศึกษา

17 มกราคม 2565 เวลา 11:20:07

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักศึกษา

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:09:25

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:08:54

แบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

10 สิงหาคม 2564 เวลา 12:00:51

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

10 สิงหาคม 2564 เวลา 11:58:49

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

8 มิถุนายน 2564 เวลา 13:47:10

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

27 มกราคม 2564 เวลา 11:30:45

รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563 ที่รับผิดชอบโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านช่องทาง QR-CODE

25 มกราคม 2564 เวลา 14:48:01

ใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2564

8 ธันวาคม 2563 เวลา 11:26:04

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่มีรายชื่อ (เฉพาะบัณฑิตที่มีรายชื่อเท่านั้น) ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2563 https://qrgo.page.link/Pv98p

2 กันยายน 2563 เวลา 15:59:03

เอกสารเผยแพร่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2 กันยายน 2563 เวลา 15:58:28

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 14 (1 Pages)