THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

การศึกษา

อีเมล์ : akarawins@gmail.com เบอร์โทร : 035276555 เบอร์ภายใน : 4502

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย