THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต

อีเมล์ : sorn1@hotmail.com เบอร์โทร : 035276555 เบอร์ภายใน : -

ความเชี่ยวชาญ

1.ภูมิศาสตร์
2.การจัดการภาคประชา​สังคม​

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย