THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี วิจารัตน์

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : suwaneewicharat@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 - 8050

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย