THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ข่าวประกาศจากคณะ

แบบประเมินการปฏิบัติงาน สายวิชาการ (รอบที่ 1/2564) 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

 1. คำนวณคะแนนการประเมิน ภาคเรียนที่ 1/2564
 2. การคิดภาระงานสายวิชาการ
 3. การคิดภาระงานประธานหลักสูตร
 4. แบบ ปม.ว.1 แบบมอบหมายภาระงานของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Microsoft Word)
 5. แบบ ปม.ว.1 แบบมอบหมายภาระงานของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (PDF)
 6. แบบ ปม.ว.2 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ)
 7. แบบ ปม.ว.2 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประธานหลักสูตร)
 8. แบบ ปม.บ. 2-2 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประธานหลักสูตร)
 9. แบบ ปม.บ. 3 ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ของผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานหลักสูตร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทผู้บริหาร)
 10. แบบ ปม.ว.3 ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ)

แบบประเมินการปฏิบัติงาน สายวิชาการ (รอบที่ 2/2564) 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564


 1. แบบ ปม.ว.1 (รอบที่ 2) แบบมอบหมายภาระงานของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Download Microsoft Word)