ประกาศเรื่องการเสนอชื่อและเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์