แนวปฏิบัติการเรียกสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันชีวิต สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนวปฏิบัติการเรียกสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันชีวิต สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ยืนยันผลตรวจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดำเนินการดังนี้