ข่าวสารสำนักงานสีเขียว

25 สิงหาคม 2564 เวลา 17:13:46

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564

11 สิงหาคม 2564 เวลา 11:15:04

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED" ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 (ด้วยรูปแบบออนไลน์)

9 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30:24

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

6 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:13:53

ขอเชิญประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

1 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:13:26

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

29 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00:46

ขอเชิญอบรมเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการจัดทำแผนฉุกเฉิน” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

28 มิถุนายน 2564 เวลา 07:11:29

ขอเชิญอบรมเรื่อง “การจัดการสภาพแวดล้อมสำนักงานด้วย 7ส ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

24 มิถุนายน 2564 เวลา 08:10:48

ขอเชิญอบรม “การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)” ผ่านระบบ Zoom Application ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

23 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00:10

ขอเชิญอบรม “การดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ผ่านระบบ Zoom Application ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

18 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00:31

ขอเชิญอบรมเรื่อง “การจัดการมลพิษและก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

11 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00:49

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 มิถุนายน 2564 เวลา 08:07:22

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00:44

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 มิถุนายน 2564 เวลา 08:06:00

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00:29

ขอเชิญอบรมเรื่อง “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบ Zoom Application

26 เมษายน 2564 เวลา 08:00:20

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Google Meet

9 เมษายน 2564 เวลา 13:02:38

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

31 มีนาคม 2564 เวลา 11:02:06

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 มีนาคม 2564 เวลา 14:01:03

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:59:36

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

18 ธันวาคม 2563 เวลา 13:58:31

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 ธันวาคม 2563 เวลา 12:57:39

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:56:56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์

19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:52:56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 24 (1 Pages)