ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25843041
ชื่อ สกุล : นางสาวสุภัสตรา   มีโภคี
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ