ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25833042
ชื่อ สกุล : นายรังสิต   แสงฤดี
คณะ : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ