ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25833035
ชื่อ สกุล : นายเอกรินทร์   หอยสังข์
คณะ : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ