ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25833023
ชื่อ สกุล : นายนันทภพ   ก้อนจ้อย
คณะ : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ