ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25743127
ชื่อ สกุล : นางสาวอัญชลี   อินทา
คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
สาขา : เลื่อนรับ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ