ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25742231
ชื่อ สกุล : นางสาวสุกัญญา   สุจิตร์
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ