ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25742214
ชื่อ สกุล : นายธนพล   พูลเพิ่ม
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ