ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25742208
ชื่อ สกุล : นางสาวกุลวัฒน์นันท์   พ่วงอ่างทอง
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ