ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25742166
ชื่อ สกุล : นายกิตติชัย   วงศ์เพ็ญ
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การจัดการ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ