ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25742146
ชื่อ สกุล : นางสาวอรทิวา   จรัสเพ็ชร
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ