ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25742112
ชื่อ สกุล : นางสาววรรัตน์   ดำรงรัตน์
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ