ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25742086
ชื่อ สกุล : นางสาวนิตา   แป้นมีเพชร
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ