ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25742078
ชื่อ สกุล : นายจิรภาส   รักวิโรจน์สุข
คณะ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ