ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25742002
ชื่อ สกุล : นางสาวจิรารัตน์   กอธวัช
คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
สาขา : เลื่อนรับ
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ