ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25722208
ชื่อ สกุล : นางสาวประภัสสร   สีน้ำเงิน
คณะ : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ