ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25722184
ชื่อ สกุล : นายสุริศร์   จำปาทอง
คณะ : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : การปกครองท้องถิ่น
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ