ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25722176
ชื่อ สกุล : นายทุติย์เศรษฐ์   กันนุช
คณะ : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : การปกครองท้องถิ่น
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ