ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25722146
ชื่อ สกุล : นางสาวซอนญ่า   บุญเกษม
คณะ : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ