ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25722138
ชื่อ สกุล : นายวัชระ   แจ้งเมือง
คณะ : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ