ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25722115
ชื่อ สกุล : นางสาวสมจิตร   ต่อตรงนิสาร
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การพัฒนาชุมชน
ผลการลงทะเบียน : ยังไม่ลงทะเบียน
พิมพ์ใบเสร็จ : -

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ