ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

รหัสนักศึกษา : 25722107
ชื่อ สกุล : นายธรรมรัตน์   ทรงม่วง
คณะ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขา : การพัฒนาชุมชน
ผลการลงทะเบียน : ลงทะเบียนแล้ว
พิมพ์ใบเสร็จ : พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนบัณฑิต

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ